اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع
#من واکسن میزنم
#من واکسن میزنم
بهترین ایمنی در برابر کرونا،زدن واکسن است.